Algemene voorwaarden van ERA Makelaardij Thijssen

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'voorwaarden') zorgvuldig door alvorens deze website te gebruiken. Door deze website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van deze website. Overal waar in deze voorwaarden hij vermeld staat, dient in geval van toepassing ook zij gelezen te worden en omgekeerd.

Algemeen

Deze website is samengesteld door Makelaardij Thijssen B.V., statutair gevestigd te Koningin Julianastraat 9 te Emmeloord, hierna te noemen ERA Makelaardij Thijssen.

Toegestaan gebruik

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker, bezoeker of klant die gebruik maakt van de website www.makelaardijthijssen.nl, dan wel van de aangeboden diensten van ERA Makelaardij Thijssen. Iedere gebruiker, bezoeker of klant geeft aan, door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden. U dient zich als gebruiker van deze website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  • inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van ERA Makelaardij Thijssen en/of derden;
  • het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  • het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  • ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website;

Het is u slechts toegestaan om een kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ERA Makelaardij Thijssen, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van ERA Makelaardij Thijssen, waarbij de website binnen de kaders van www.makelaardijthijssen.nl aan te brengen, indien ERA Makelaardij Thijssen daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan ERA Makelaardij Thijssen t.a.v. mevr. G. Winter, Koningin Julianastraat 9, 8302 CC in Emmeloord.

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt ERA Makelaardij Thijssen zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Beschikbaarheid

Een ieder die gebruik maakt van de website van www.makelaardijthijssen.nl is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. Hoewel ERA Makelaardij Thijssen, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. Bij ERA Makelaardij Thijssen wordt bij voorbaat gevrijwaard door elke actieve of passieve gebruiker van de internetsite, verkoper, koper en makelaar, voor schade in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval of anderszins.

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij ERA Makelaardij Thijssen en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en bij ERA Makelaardij Thijssen in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van ERA Makelaardij Thijssen.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van ERA Makelaardij Thijssen en/of haar leveranciers, behoudt ERA Makelaardij Thijssen zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

ERA Makelaardij Thijssen is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van ERA Makelaardij Thijssen zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

ERA Makelaardij Thijssen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van ERA Makelaardij Thijssen worden aangeboden.

ERA Makelaardij Thijssen garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. ERA Makelaardij Thijssen garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. ERA Makelaardij Thijssen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken op de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met de eigenaar van deze website. ERA Makelaardij Thijssen is niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan ERA Makelaardij Thijssen.

U vrijwaart ERA Makelaardij Thijssen voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Overige

Bij ERA Makelaardij Thijssen behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

De voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen ERA Makelaardij Thijssen en derden naar aanleiding van de voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.

Neem contact met ons op